Praktijkenbank kwesties

 
 

Kwesties

Op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn, komen nieuwe vormen van solidariteit tot stand. Diverse betrokkenen, waaronder ook professionals dragen daar toe bij.

Doorheen de verschillende casestudies detecteren we kernkwesties die in meerdere praktijken en op meerdere plaatsen van belang zijn. Je vindt hier een overzicht van die kernkwesties.

Bij de bespreking van elke kwestie kan je meteen zien hoe dit in verschillende praktijken op concrete plaatsen aan de orde komt. Niet als model voor het opzetten van eigen praktijken, maar als voorbeelden om als professional zelf genuanceerd en contextspecifiek met die kwesties aan de slag te gaan.


issue
01
Erkennen versus herverdelen?

In concrete praktijken zet men zowel in op culturele erkenning als op economische herverdeling. Maar toch ligt het hier en nu meer voor de hand om culturele verschillen te erkennen dan om middelen te herverdelen.

issue
02
Taaldiversiteit

Onderzoek op superdiverse plaatsen brengt ons in contact met een veelheid aan talen. Meertaligheid speelt een rol in de wijze waarop mensen hier en nu betekenis uitwisselen en solidariteit in diversiteit ontwikkelen.

issue
03
Gedeelde waarden en diversiteit

Kunnen we solidariteit in een samenleving met groeiende etnisch-culturele diversiteit het best bevorderen door het aanleren en overnemen van mainstream waarden en normen?

issue
04
Discretionaire ruimte: strategieėn voor solidariteit?

In veel praktijken geven professionals mee vorm aan hun werk en nemen ze zelf beslissingen. In andere praktijken is de discretionaire ruimte minder groot. Hoe kunnen ze hun discretionaire ruimte strategisch aanwenden om solidariteit te stimuleren?

issue
05
Professioneel handelen van nabij of veraf?

Professionals kunnen nauw betrokken zijn bij en fysiek aanwezig zijn in praktijken van cultureel diverse mensen. In andere praktijken is de afstand groter. Wat is de invloed daarvan op solidariteit in diversiteit?

issue
06
Professioneel handelen tussen integratie en transformatie

Integreren we mensen van diverse herkomst in bestaande systemen of passen we die systemen aan om plaats te maken voor nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit?

issue
07
Van lokale tot transnationale solidariteit

In ons onderzoek lag de nadruk op het onderzoeken van solidariteit in nabijheid (lokale solidariteit). Maar in hoeverre bouwen lokale praktijken van solidariteit ook aan solidariteit op afstand?

issue
08
Safe spaces

Safe spaces zijn eigen, veilige plaatsen waar mensen samen werken, wonen of gewoon aanwezig zijn. Er ontwikkelen zich solidariteitspraktijken binnen de eigen groep of organisatie, maar de safe spaces hebben ook invloed op het bredere samenleven.

issue
09
Verduurzaming

Hoe kunnen innovatieve vormen van solidariteit in diversiteit die ontstaan in het “hier“ en “nu“ verduurzamen? En hoe kan deze verduurzaming bevorderd worden via professionele interventie?

issue
10
Erkenning

Erkenning vormt de basis voor zelfvertrouwen en -respect. Het maakt bovendien interactie met en solidariteit tussen mensen mogelijk. Maar wat met mensen die niet erkend worden in onze samenleving?

issue
11
Diversiteit onder professionals is beperkt

Sociale professionals zijn veelal mensen uit de blanke middenklasse. Wat is het verschil met 'ervaringsdeskundigen'? En wat zijn strategieėn om om te gaan met een doelgroep met een andere sociaaleconomische achtergrond of een migratieverleden?

issue
12
Sociale mix

In veel solidariteitspraktijken wordt een gezonde sociale mix van diverse mensen in de doelgroep gezien als een belangrijke voorwaarde. Waar moet je als professional op letten om zo'n sociale mix te realiseren? Welke vragen moet je je stellen?